اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بهرام بختیاری

دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

depagr.uk.ac.ir/~drbakhtiari
drbakhtiariuk.ac.ir
0000-0001-6555-4328

h-index: 15  

سردبیر

علی خلیلی

استاد، دانشگاه تهران

akhaliliut.ac.ir
0000-0003-2779-9644

مدیر داخلی

نوذر قهرمان

دانشیار، دانشگاه تهران

nghahremenut.ac.ir
0000-0002-9442-8870

اعضای هیات تحریریه

پرویز ایران نژاد

دانشیار، دانشگاه تهران

piranut.ac.ir

غلامعباس بارانی

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

gabuk.ac.ir
0000-0002-8179-3983

بهرام بختیاری

دانشیار (دانشگاه شهید باهنر کرمان)

depagr.uk.ac.ir/~drbakhtiari
drbakhtiariuk.ac.ir
0000-0001-6555-4328

h-index: 15  

محمد آقا بلوری زاده

استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

ma.bolorizadehkgut.ac.ir

علی خلیلی

استاد، دانشگاه تهران

akhaliliut.ac.ir

محمود رائینی سرجاز

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

raeiniyahoo.com
0000-0002-6306-6344

نوذر قهرمان

دانشیار، دانشگاه تهران

nghahremenut.ac.ir

غلامعلی کمالی

دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

a.kamalisrbiau.ac.ir

ویراستار انگلیسی

نوذر قهرمان

دانشیار، دانشگاه تهران

nghahremanut.ac.ir

محمود رائینی سرجاز

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

raeiniyahoo.com

صفحه آرا

زهرا افضلی گروه

کارشناس و صفحه آرا

zahraafzali91yahoo.com