دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، فروردین 1396 (9) 
اثر عمق غرقابی بر دمای آب و خاک در شالیزار (مطالعه موردی: رشت)

صفحه 48-56

10.22125/agmj.2017.54983

ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمد موسوی بایگی؛ محمد رضا یزدانی؛ امین علیزاده؛ محمد جواد زهد قدسی