دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، فروردین 1395 (7) 
2. تحلیل تغییرات زمانی- مکانی خشکسالی های فصلی هواشناسی

صفحه 1-11

منیره فغانی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی