دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، مهر 1401، صفحه 1-65 (دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1401) 
کاربرد رهیافت یادگیری ماشین در تخمین عملکرد نخود بر اساس نمایه های اقلیمی-کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

صفحه 37-51

10.22125/agmj.2022.330478.1131

سید عرفان مومن پور؛ سعید بازگیر؛ معصومه مقبل؛ حسین محمدی؛ سید موسی حسینی؛ عطاء اله عبدالهی کاکرودی


شماره‌های پیشین نشریه