دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، شهریور 1399، صفحه 1-79 (جلد 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399)