نمایه نویسندگان

آ

 • آقاشریعتمداری، زهرا ارزیابی روش‌های نگاشت چندکی در تصحیح اریبی براوردهای بارش ماهواره TRMM در دوره رشد پوشش گیاهی (آوریل تا اکتبر) در استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 4-16]

ا

 • امیری، فاطمه تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم بر مبنای سناریوی خوشبینانه واداشت تابشی (مطالعه موردی: جنوب استان خوزستان) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 28-45]

ب

 • بازگیر، سعید کاربرد رهیافت یادگیری ماشین در تخمین عملکرد نخود بر اساس نمایه های اقلیمی-کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 37-51]
 • بختیاری، بهرام روندیابی ضریب تشت تبخیر و پیش‌نگری مقدار تبخیر از تشت تحت سناریوهای واداشت تابشی در چند ایستگاه منتخب ایران [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 58-65]
 • بذرافشان، جواد ارزیابی روش‌های نگاشت چندکی در تصحیح اریبی براوردهای بارش ماهواره TRMM در دوره رشد پوشش گیاهی (آوریل تا اکتبر) در استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 4-16]
 • بذرافشان، جواد بررسی تطبیقی نقشه‌های اقلیمی ایران در طبقه‌بندی دمارتن گسترش داده شده و کاربست روش برای پهنه‌بندی اقلیم جهان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 3-16]

پ

 • پورمیدانی، عباس پیش‌بینی درون‌فصلی تولید گندم فاریاب با استفاده از شاخص منطقه‌ای بیلان رطوبتی (مطالعه موردی: استان قم) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 86-98]

ت

 • تیموری، مهدی مقایسه دو شاخص خشکسالی بارش استاندارد در ارزیابی تاثیرخشکسالی بر عمکرد گندم دیم در استان خراسان شمالی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 17-27]

ج

 • جودکی، علی تغییرات شاخص‌های دمایی اقلیم کشاورزی استان لرستان بر اساس سناریوهای تغییر اقلیم [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 70-85]

چ

 • چترنور، منصور بررسی میزان گسیل گازهای CH4، N2O و NO از اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 46-54]
 • چراغعلی‌زاده، مجید بررسی تطبیقی نقشه‌های اقلیمی ایران در طبقه‌بندی دمارتن گسترش داده شده و کاربست روش برای پهنه‌بندی اقلیم جهان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 3-16]

ح

 • حسینی، سید موسی کاربرد رهیافت یادگیری ماشین در تخمین عملکرد نخود بر اساس نمایه های اقلیمی-کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 37-51]

خ

 • خالدی علمداری، محمد مقایسه کارآیی روش‌های هوشمند و آماری در بازسازی داده‌های ساعت آفتابی (مطالعه موردی: شرق حوضه دریاچه ارومیه) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 28-36]
 • خالقی، محمدرضا مقایسه دو شاخص خشکسالی بارش استاندارد در ارزیابی تاثیرخشکسالی بر عمکرد گندم دیم در استان خراسان شمالی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 17-27]
 • خلیلی، علی سخن نخست: درباره کپی‌رایت نقشه‌های اقلیمی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-2]
 • خلیلی، علی بررسی تطبیقی نقشه‌های اقلیمی ایران در طبقه‌بندی دمارتن گسترش داده شده و کاربست روش برای پهنه‌بندی اقلیم جهان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 3-16]
 • خلیلی، علی سخن نخست: هوا، اقلیم و آب، میراث نسل‌های آینده [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 1-3]

د

 • دشت بزرگی، آمنه تغییرات شاخص‌های دمایی اقلیم کشاورزی استان لرستان بر اساس سناریوهای تغییر اقلیم [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 70-85]

ش

 • شکیبا، علیرضا تغییرات شاخص‌های دمایی اقلیم کشاورزی استان لرستان بر اساس سناریوهای تغییر اقلیم [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 70-85]

ص

 • صمدیان فرد، سعید مقایسه کارآیی روش‌های هوشمند و آماری در بازسازی داده‌های ساعت آفتابی (مطالعه موردی: شرق حوضه دریاچه ارومیه) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 28-36]

ظ

 • ظهوریان پردل، منیزه تغییرات شاخص‌های دمایی اقلیم کشاورزی استان لرستان بر اساس سناریوهای تغییر اقلیم [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 70-85]

ع

 • عابدی، رویا بررسی اثر تغییر عوامل اقلیمی موثر بر تولید کلزا با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره تاپسیس در شهرستان اهر [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 55-69]
 • عابدی، طوبی بررسی اثر تغییر عوامل اقلیمی موثر بر تولید کلزا با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره تاپسیس در شهرستان اهر [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 55-69]
 • عبدالهی کاکرودی، عطاء اله کاربرد رهیافت یادگیری ماشین در تخمین عملکرد نخود بر اساس نمایه های اقلیمی-کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 37-51]
 • عبدی، سکینه بررسی اثر تغییر عوامل اقلیمی موثر بر تولید کلزا با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره تاپسیس در شهرستان اهر [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 55-69]

غ

 • غلامی، وحید مقایسه دو شاخص خشکسالی بارش استاندارد در ارزیابی تاثیرخشکسالی بر عمکرد گندم دیم در استان خراسان شمالی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 17-27]

ف

 • فلاح قالهری، غلامعباس بررسی میزان گسیل گازهای CH4، N2O و NO از اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 46-54]

ق

 • قربانیان، جبرائیل تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم بر مبنای سناریوی خوشبینانه واداشت تابشی (مطالعه موردی: جنوب استان خوزستان) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 28-45]
 • قمقامی ورکی، مهدی پیش‌بینی درون‌فصلی تولید گندم فاریاب با استفاده از شاخص منطقه‌ای بیلان رطوبتی (مطالعه موردی: استان قم) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 86-98]
 • قهرمان، نوذر روندیابی ضریب تشت تبخیر و پیش‌نگری مقدار تبخیر از تشت تحت سناریوهای واداشت تابشی در چند ایستگاه منتخب ایران [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 58-65]

ک

 • کاظمی راد، لادن بررسی اثر تغییر عوامل اقلیمی موثر بر تولید کلزا با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره تاپسیس در شهرستان اهر [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 55-69]
 • کمالی، سعیده ارزیابی روش‌های نگاشت چندکی در تصحیح اریبی براوردهای بارش ماهواره TRMM در دوره رشد پوشش گیاهی (آوریل تا اکتبر) در استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 4-16]

گ

 • گلجامجو، آرزو روندیابی ضریب تشت تبخیر و پیش‌نگری مقدار تبخیر از تشت تحت سناریوهای واداشت تابشی در چند ایستگاه منتخب ایران [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 58-65]

ل

 • لشکری، حسن تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم بر مبنای سناریوی خوشبینانه واداشت تابشی (مطالعه موردی: جنوب استان خوزستان) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 28-45]

م

 • محمدی، حسین کاربرد رهیافت یادگیری ماشین در تخمین عملکرد نخود بر اساس نمایه های اقلیمی-کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 37-51]
 • مرادی مجد، نسرین بررسی میزان گسیل گازهای CH4، N2O و NO از اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 46-54]
 • مرشدی، جعفر تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم بر مبنای سناریوی خوشبینانه واداشت تابشی (مطالعه موردی: جنوب استان خوزستان) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 28-45]
 • مقبل، معصومه کاربرد رهیافت یادگیری ماشین در تخمین عملکرد نخود بر اساس نمایه های اقلیمی-کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 37-51]
 • مومن پور، سید عرفان کاربرد رهیافت یادگیری ماشین در تخمین عملکرد نخود بر اساس نمایه های اقلیمی-کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 37-51]
 • مونس خواه، وحید مقایسه کارآیی روش‌های هوشمند و آماری در بازسازی داده‌های ساعت آفتابی (مطالعه موردی: شرق حوضه دریاچه ارومیه) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 28-36]

ن

 • نظری پویا، هادی بررسی تأثیر سیگنال‌های اقلیمی بر بارندگی استان همدان با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 17-27]
 • نوروز ولاشدی، رضا کاربرد تصاویر ماهواره‌ای پردازش شده جهت تکمیل داده‌های دمای هوا ( مطالعه موردی: استان مازندران) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 52-57]

ه

 • هادی، معین مقایسه کارآیی روش‌های هوشمند و آماری در بازسازی داده‌های ساعت آفتابی (مطالعه موردی: شرق حوضه دریاچه ارومیه) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 28-36]

ی

 • یوسفی کبریا، علیرضا کاربرد تصاویر ماهواره‌ای پردازش شده جهت تکمیل داده‌های دمای هوا ( مطالعه موردی: استان مازندران) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 52-57]