دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم بر مبنای سناریوی خوشبینانه واداشت تابشی (مطالعه موردی: جنوب استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.22125/agmj.2022.242504.1100

فاطمه امیری؛ حسن لشکری؛ جبرائیل قربانیان؛ جعفر مرشدی


تغییرات شاخص‌های دمایی اقلیم کشاورزی استان لرستان بر اساس سناریوهای تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22125/agmj.2022.306077.1125

علی جودکی؛ منیزه ظهوریان پردل؛ علیرضا شکیبا؛ آمنه دشت بزرگی


بررسی اثر تغییر عوامل اقلیمی موثر بر تولید کلزا با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره تاپسیس در شهرستان اهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22125/agmj.2022.251437.1104

سکینه عبدی؛ رویا عابدی؛ لادن کاظمی راد؛ طوبی عابدی


بررسی میزان گسیل گازهای CH4، N2O و NO از اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22125/agmj.2022.214342.1086

نسرین مرادی مجد؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ منصور چترنور


پیش‌بینی درون‌فصلی تولید گندم فاریاب با استفاده از شاخص منطقه‌ای بیلان رطوبتی (مطالعه موردی: استان قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22125/agmj.2022.288164.1116

مهدی قمقامی ورکی؛ عباس پورمیدانی