دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ارزیابی مولد هواشناسی SHArP جهت شبیه سازی داده های دمای هوا در چند نمونه اقلیمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.22125/agmj.2021.281979.1112

سعیده کمالی؛ نوذر قهرمان؛ مهدی قمقامی ورکی


2. زمان مناسب آبیاری تکمیلی درختان انجیر دیم با اندازه‌گیری دمای برگ، رطوبت خاک و داده های هواشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

10.22125/agmj.2021.273293.1111

محمدعلی شاهرخ نیا؛ حمید زارع


3. ارزیابی اثرگذاری تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی رقم مهرگان در شرایط تنش خشکی (مطالعه موردی: ورامین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22125/agmj.2021.297373.1121

سعید شیوخی سوغانلو؛ محمد موسوی بایگی؛ بنیامین ترابی؛ محمود رائینی سرجاز


4. بررسی تاثیر تغییراقلیم بر شاخص دما-رطوبت (مطالعه موردی : ایستگاه‌های رامسر و بابلسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22125/agmj.2021.284851.1114

شمیمه شیخی ارجنکی؛ مهدی نادی؛ جواد رحمانی نیا؛ بهروز محمدنظری


5. تغییرات مکانی تبخیرتعرق مرجع در استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.22125/agmj.2021.262567.1106

ایمان ابراهیمی هفت چشمه؛ بهمن فرهادی بانسوله


6. پیکربندی بهینه مدل اقلیمی RegCM4. 7 برای پیش‌بینی هفتگی بارش سه رخداد حدی مارس و آوریل 2019)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22125/agmj.2021.287482.1115

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان