موضوعات = اثر تغییر اقلیم بر فرآیندهای فنولوژیک و تولیدات دامی و گیاهی
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی اثرگذاری تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی رقم مهرگان در شرایط تنش خشکی (مطالعه موردی: ورامین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22125/agmj.2021.297373.1121

سعید شیوخی سوغانلو؛ محمد موسوی بایگی؛ بنیامین ترابی؛ محمود رائینی سرجاز


5. بررسی اثرگذاری گونه‌های درختی بر گسیل گازهای گلخانه‌ای از خاکِ جنگل‌های دست‌کاشت (مطالعه موردی: ساری)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 36-46

10.22125/agmj.2019.178532.1063

لیلا وطنی؛ سید محسن حسینی؛ محمود رائینی سرجاز؛ سید جلیل علوی


6. بررسی اثر تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی بر توزیع مکانی مناطق کشت ذرت در استان خوزستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-58

10.22125/agmj.2019.177878.1061

آمنه دشت بزرگی؛ بهلول علیجانی؛ علیرضا شکیبا