موضوعات = مدل‌سازی و پیش‌بینی‌های هواشناسی کشاورزی
پیش‌بینی درون‌فصلی تولید گندم فاریاب با استفاده از شاخص منطقه‌ای بیلان رطوبتی (مطالعه موردی: استان قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22125/agmj.2022.288164.1116

مهدی قمقامی ورکی؛ عباس پورمیدانی


پیکربندی بهینه مدل اقلیمی RegCM4. 7 برای پیش‌بینی هفتگی بارش سه رخداد حدی مارس و آوریل 2019)

دوره 9، شماره 2، آذر 1400، صفحه 48-60

10.22125/agmj.2021.287482.1115

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان


ارزیابی دقت مدل‌های NMME در پیش‌بینی بارش ماهانه (مطالعه موردی: حوضه سفیدرود)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 3-12

10.22125/agmj.2019.154084.1043

حسین دهبان؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی نژاد؛ جواد بذرافشان