موضوعات = رابطه گیاه و محیط
کاربرد رهیافت یادگیری ماشین در تخمین عملکرد نخود بر اساس نمایه های اقلیمی-کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

دوره 10، شماره 2، مهر 1401، صفحه 37-51

10.22125/agmj.2022.330478.1131

سید عرفان مومن پور؛ سعید بازگیر؛ معصومه مقبل؛ حسین محمدی؛ سید موسی حسینی؛ عطاء اله عبدالهی کاکرودی


بررسی میزان گسیل گازهای CH4، N2O و NO از اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 46-54

10.22125/agmj.2022.214342.1086

نسرین مرادی مجد؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ منصور چترنور