کلیدواژه‌ها = ایران
تحلیل روند زمانی تغییرات بارش و دما در حوضه های آبریز ایران

دوره 11، شماره 2، مهر 1402، صفحه 51-69

10.22125/agmj.2023.368274.1142

مصطفی خورسندی؛ حسین قلخانی؛ محمد مهدی باطنی


پهنه‌بندی آسیب‌پذیری از خشکسالی در ایران با استفاده از مدل AHP و منطق فازی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 3-12

10.22125/agmj.2019.113607.

سحر نسب پور؛ اسماعیل حیدری علمدارلو؛ حسن خسروی؛ علی وصالی


ارزیابی برونداد دمای فصلی مدل های پیش بینی همادی آمریکای شمالی در حوضه های آبریز درجه دو ایران

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 19-30

10.22125/agmj.2018.113708.

حسین نجفی؛ علیرضا مساح بوانی؛ پرویز ایران نژاد؛ اندرو رابرتسون


تأثیر توپوگرافی اصلاح شده در بهبود نتایج مدل اقلیمی RegCM4 (مطالعه موردی: شمال ایران)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 24-34

10.22125/agmj.2018.59715

فاطمه حسینی؛ علیرضا فرید حسینی؛ سید مجید هاشمی نیا؛ آذر زرین