کلیدواژه‌ها = دمای هوا
ارزیابی دقت دو روش برنامه‌ریزی بیان ‌ژن و شبکه‌های بیزین در پیش‌بینی دمای روزانه هوا 

دوره 4، شماره 2، تیر 1395

سعید مهدی زاده؛ جواد بهمنش؛ حمید سعادت نژاد قراحسنلو


پهنه‌بندی خرداقلیمی شهر اصفهان بر اساس نوع پوشش سطح

دوره 1، شماره 2، آبان 1393، صفحه 21-31

مهدی قیصری؛ سید سعید اسلامیان؛ الهام شفیعیون؛ علی علیخاصی؛ عباس غفاری ششجوانی