کلیدواژه‌ها = خشکسالی
ارزیابی تاثیر عوامل اقلیمی و خشکسالی‌ هواشناسی بر تولید برخی محصولات زراعی استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22125/agmj.2023.391272.1147

سکینه میجانی؛ بهاره پارسامطلق؛ زهره ابراهیمی خوسفی


تغییرات شاخص‌های دمایی اقلیم کشاورزی استان لرستان بر اساس سناریوهای تغییر اقلیم

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 70-85

10.22125/agmj.2022.306077.1125

علی جودکی؛ منیزه ظهوریان پردل؛ علیرضا شکیبا؛ آمنه دشت بزرگی


تحلیل چندمتغیره خشکسالی‌های هواشناسی در ایران با استفاده از شاخص کمبود توأم (JDI)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 26-39

10.22125/agmj.2020.215899.1088

ذبیح اله خانی تملیه؛ حسین رضایی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


تحلیل تغییرات زمانی- مکانی خشکسالی های فصلی هواشناسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-11

منیره فغانی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی