نویسنده = علی خلیلی
تعداد مقالات: 15
3. سخن نخست: درباره بحران آب

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-2

10.22125/agmj.2020.114727

علی خلیلی


5. سخن نخست

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-2

10.22125/agmj.2019.93282

علی خلیلی


6. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-2

10.22125/agmj.2019.85326

علی خلیلی


7. سخن نخست

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397

علی خلیلی


8. سخن سردبیر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

10.22125/agmj.2018.59738

علی خلیلی


9. سخن نخست

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396

علی خلیلی


11. سخن نخست

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-1

علی خلیلی


12. سخن نخست

دوره 3، شماره 2، تیر 1394

علی خلیلی


14. ارزیابی مدل COUP برای شبیه‌سازی عمق نفوذ یخبندان خاک در ایستگاه سینوپتیک بیجار

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 11-20

یونس خوشخو؛ پرویز ایران نژاد؛ علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ عبدالمجید لیاقت