نویسنده = علی خلیلی
سخن نخست: درباره بحران آب

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-2

10.22125/agmj.2020.114727

علی خلیلی


سخن نخست

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-2

10.22125/agmj.2019.93282

علی خلیلی


سخن سردبیر

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-2

10.22125/agmj.2019.85326

علی خلیلی


سخن نخست

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397

علی خلیلی


سخن سردبیر

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396

10.22125/agmj.2018.59738

علی خلیلی


سخن نخست

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396

علی خلیلی


سخن نخست

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-1

علی خلیلی


سخن نخست

دوره 3، شماره 2، تیر 1394

علی خلیلی


ارزیابی مدل COUP برای شبیه‌سازی عمق نفوذ یخبندان خاک در ایستگاه سینوپتیک بیجار

دوره 1، شماره 2، آبان 1393، صفحه 11-20

یونس خوشخو؛ پرویز ایران نژاد؛ علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ عبدالمجید لیاقت