نویسنده = زهرا آقاشریعتمداری
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی کارایی سامانه استنتاج تطبیقی عصبی-فازی (ANFIS) در برآورد تابش کل خورشیدی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-14

10.22125/agmj.2020.170508.1056

حکیمه ابراهیمی؛ زهرا آقاشریعتمداری؛ سمیه حجابی؛ آرزو نازی قمشلو


2. پایش روزانه تأثیر خشکسالی بر پوشش گیاهی با استفاده از داده‌های بارش شبکه INTERIM و تصاویر سنجنده MODIS (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-14

10.22125/agmj.2019.140733.1020

پریما زرگران؛ جواد بذرافشان؛ زهرا آقاشریعتمداری؛ سمیه حجابی؛ سعیده کمالی


3. مطالعه تطبیقی دقت مدل‌های زمین‌آماری و رگرسیونی جهت پهنه‌بندی دما در مرکز و شمال ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 58-70

10.22125/agmj.2019.148887.1034

زهرا آقاشریعتمداری؛ مهسا اتحادی؛ خلیل قربانی