نویسنده = ایمان بابائیان
پیش‌نگری بارش ایران در دوره 2075-2026 با استفاده مقیاس‌کاهی دینامیکی توسط مدل منطقه‌ای RegCM4.7 طبق سناریوهایSSP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22125/agmj.2023.405388.1155

ایمان بابائیان؛ گرازیانو گیولینی؛ راهله مدیریان؛ مریم کریمیان


پیکربندی بهینه مدل اقلیمی RegCM4. 7 برای پیش‌بینی هفتگی بارش سه رخداد حدی مارس و آوریل 2019)

دوره 9، شماره 2، آذر 1400، صفحه 48-60

10.22125/agmj.2021.287482.1115

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان