دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-85 (جلد 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397) 
2. پهنه‌بندی آسیب‌پذیری از خشکسالی در ایران با استفاده از مدل AHP و منطق فازی

صفحه 3-12

سحر نسب پور؛ اسماعیل حیدری علمدارلو؛ حسن خسروی؛ علی وصالی