دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-66 
8. بررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبی

صفحه 55-66

الهام عابدینی؛ محمد موسوی بایگی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ یحیی سلاح ورزی