دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-69 
2. ارزیابی دقت مدل‌های NMME در پیش‌بینی بارش ماهانه (مطالعه موردی: حوضه سفیدرود)

صفحه 3-12

حسین دهبان؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی نژاد؛ جواد بذرافشان


7. برآورد هفتگی کارایی مصرف تابش ذرت در شرایط پتانسیل تولید زراعی

صفحه 59-69

حمیدرضا افشارنادری؛ نوذر قهرمان؛ پرویز ایران نژاد