نویسنده = موسوی منش، شیوا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین لایسیمتری تبخیرتعرق و ضریب گیاهی گندم در دشت تبریز و مقایسه آن با روش پیشنهادی فائو 56

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 44-57

اژدر عُنّابی میلانی؛ شیوا موسوی منش