نویسنده = رستمی، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد رهیافت‌های برنامه‌ریزی ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان در بازسازی داده‌های گمشده بارش

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-49

10.22125/agmj.2018.113742.

مصطفی کدخداحسینی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ حامد نوذری؛ علی اصغر رستمی