نویسنده = نجفی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی برونداد دمای فصلی مدل های پیش بینی همادی آمریکای شمالی در حوضه های آبریز درجه دو ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-30

10.22125/agmj.2018.113708.

حسین نجفی؛ علیرضا مساح بوانی؛ پرویز ایران نژاد؛ اندرو رابرتسون