نویسنده = فرید حسینی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر توپوگرافی اصلاح شده در بهبود نتایج مدل اقلیمی RegCM4 (مطالعه موردی: شمال ایران)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 24-34

فاطمه حسینی؛ علیرضا فرید حسینی؛ سید مجید هاشمی نیا؛ آذر زرین