نویسنده = بذرافشان، ام البنین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی براساس شاخص بارش- تبخیر تعرق استاندارد شده در ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-46

10.22125/agmj.2018.59719

مینا اقتدار نژاد؛ ام البنین بذرافشان؛ جواد بذرافشان