نویسنده = محمدی محمد آبادی، اکبر
تعداد مقالات: 2
1. اندازه‌گیری تبخیر تعرق و ضریب گیاهی پسته در منطقه رفسنجان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 47-55

منصور موذن پور کرمانی؛ اکبر محمدی محمد آبادی؛ علیرضا بادیه نشین؛ حمیده نوری