نویسنده = خلیلی، علی
تعداد مقالات: 8
1. سخن نخست

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-2

علی خلیلی


2. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-2

علی خلیلی


4. سخن نخست

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-1

علی خلیلی


6. سخن نخست

دوره 3، شماره 2، تیر 1394

علی خلیلی


7. ارزیابی مدل COUP برای شبیه‌سازی عمق نفوذ یخبندان خاک در ایستگاه سینوپتیک بیجار

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 11-20

یونس خوشخو؛ پرویز ایران نژاد؛ علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ عبدالمجید لیاقت