نویسنده = نصرالهی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص خطر خشکسالی استان سمنان با استفاده از نمایه SPI

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394

محمد نصرالهی؛ حسن خسروی؛ علیرضا مقدم نیا؛ آرش ملکیان