نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، حمزه طبقه بندی اقلیم کشاورزی شمال شرق ایران براساس شرایط گرمایی و رطوبتی [دوره 3، شماره 1، 1394]
 • امینی رکان، امین ارزیابی عملکرد برنامه ریزی ژنتیک در مدل سازی دمای متوسط ماهانه درنمونه های اقلیمی مختلف ایران [دوره 3، شماره 1، 1394]

ب

 • بختیاری، آرشین کاربرد شاخص دمای معادل فیزیولوژیک جهت تعیین مناطق مناسب گردشگری کشاورزی در استان کرمان [دوره 3، شماره 2، 1394]

ج

 • جعفری نجف‌آبادی، محمد سعید مقایسه دقت برآورد تبخیر-تعرق گیاهی ذرت با استفاده از داده های هواشناسی به هنگام و روش های مرسوم در اقلیم کرج [دوره 3، شماره 1، 1394]

خ

 • خسروی، حسن ارزیابی شاخص خطر خشکسالی استان سمنان با استفاده از نمایه SPI [دوره 3، شماره 1، 1394]
 • خلیلی، علی سخن نخست [دوره 3، شماره 2، 1394]
 • خلیلی، علی بررسی کمی و مدل سازی ریسک آسیب های زراعی بارش های سیل آسا در گستره ایران [دوره 3، شماره 2، 1394]

د

 • دارند، محمد شناسایی پهنه های همگن بارش سنگین و ابرسنگین ایران زمین به کمک نمایه های کنترل کیفیت پراش درون گروهی [دوره 3، شماره 1، 1394]

س

 • سبزی پرور، علی اکبر تخمین ضریب آلبیدوی سطح زمین با استفاده از تصاویر Leval1-G و CDR ماهواره لندست- 7 [دوره 3، شماره 2، 1394]

ش

 • شمس، شیده مطالعه خصوصیات کمی و کیفی گیاه عدس (رقم بیله سوار) تحت تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن و رژیم های مختلف آبیاری [دوره 3، شماره 2، 1394]

ف

 • فاتحی مرج، احمد بررسی ارتباط بین سیگنال های اقلیمی (SOI، MEI، NINO، NAO) و خشکسالی هواشناسی در استان کرمان [دوره 3، شماره 1، 1394]
 • فدوی، قمر مقایسه روش های برآورد منطقه ای دمای کمینه هوا (مطالعه موردی: استان اصفهان) [دوره 3، شماره 2، 1394]
 • فلاح قالهری، غلامعباس تعیین مناطق مستعد کشت گندم دیم (مطالعه موردی: استان فارس) [دوره 3، شماره 2، 1394]

م

 • مدرسی، فرشته ارزیابی راهبرد ترکیب مدل ها در افزایش دقت پیش بینی بارش پاییزه [دوره 3، شماره 2، 1394]
 • مقدم نیا، علیرضا ارزیابی شاخص خطر خشکسالی استان سمنان با استفاده از نمایه SPI [دوره 3، شماره 1، 1394]
 • ملکیان، آرش ارزیابی شاخص خطر خشکسالی استان سمنان با استفاده از نمایه SPI [دوره 3، شماره 1، 1394]

ن

 • نصرالهی، محمد ارزیابی شاخص خطر خشکسالی استان سمنان با استفاده از نمایه SPI [دوره 3، شماره 1، 1394]

ه