بررسی اثر تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی بر توزیع مکانی مناطق کشت ذرت در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استاد آب و هواشناسی و مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، تهران

3 دانشیار گروه سنجش از دور و GIS و عضو قطب علمی توسعه پایدار محیط جغرافیایی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تغییر اقلیم یک چالش اساسی برای تولید محصولات کشاورزی بوده و اثرات آن بر اساس ویژگی‌های محلی هر منطقه و نوع سیستم تولید متفاوت است. به همین دلیل برای کاهش خسارت در تولیدات کشاورزی در وضعیت موجود و استفاده از پتانسیل‌های در حال ظهور آینده، تعیین تغییرات ایجاد شده در نواحی، ارتقاء ظرفیت سازگاری و تاب‌آوری از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله تلاش گردیده است تغییرات فضایی نواحی مناسب کشت ذرت آینده استان خوزستان با استفاده از سناریوهای تغییر اقلیم تا دهه 2050 شبیه‌سازی گردد. چارچوب روش‌شناسی این پژوهش، طبقه‌بندی آگرو‌اکولوژیک می‌باشد. این طبقه‌بندی با ترکیب دو گروه از مؤلفه‌های اقلیمی (دما تحت سناریوهای مختلف) و غیر اقلیمی (کاربری اراضی) شامل خاک، شیب، اراضی فاریاب و مناطق دارای کشاورزی مدیریت شده با استفاده از فرآیند واکاوی سلسله مراتبی انجام شده است. داده‌های اقلیمی وضعیت موجود و آینده از مرکز بین المللی WorldClim برای سناریوهای RCP 2.6، RCP 4.5 و RCP 6 به ترتیب به عنوان سناریوهای خوش‌بینانه، میانی و بدبینانه برای 12 مدل GCM تهیه و میانگین‌گیری گردید. نتایج به دست آمده بیان کرد نواحی مناسب جهت کشت ذرت تا سال 2050؛ 65 % در AEZ1 (اولویت بالا) و 36% برای AEZ2 (اولویت متوسط بالا) کم می‌شود. و ذرت عمدتاً در نواحی شمال غربی استان کشت خواهد شد و نواحی جنوب شرق شرایط کشت خود را از دست می‌دهند. این درحالیست که در وضعیت فعلی، ناحیه جنوب شرق به عنوان یکی قطب‌های کشت ذرت استان خوزستان شناخته می‌شود و استمرار کشت این گیاه صرفاً با اتخاذ تدابیر دقیق مدیریتی احتمالاً مقدور خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of climate change and land use effects on spatial distribution of maize cultivation regions in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Amena Dashtbozorgi 1
  • Bohloul Alijani Alijani 2
  • Alireza Shakiba 3
1 PhD student Climatology, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Climatology professor and director of center of excellence for spatial analysis of environmental hazards, Kharazmi University
3 Associate Professor of Remote Sensing and GIS Dept, Member of center of excellence sustainable development of environment geography
چکیده [English]

Climate change is a major challenge for ecosystems and in particular, its impact on agriculture varies depending on regional characteristic and farming systems. Hence new challenges for production are emerging which should be carefully examined. The aim if this study is to project future spatial changes in current maize producing regions of Khuzestan Province, southwest of Iran under RCP scenarios by 2050s. The applied methodology is based on agro-ecological classification. This classification approach consists of combining two groups of environmental components including climatic (temperature under different scenarios) and non-climatic (land use) components including soil, slope, irrigated land, and type of farm management, by using the analytic hierarchy process. The baseline and future climate data were retrieved from the WorldClim database and ensembles for RCP 2.6, RCP 4.5 and RCP 6 for 12 selected GCMs. Results suggested that by 2050, the regions suitable for growing maize will be reduced by 65% in AEZ1 and by 36% in AEZ2. Maize will be grown mainly in the northwestern regions, and the southeastern regions will lose their suitability for maize cultivation. Presently, the southeastern part of the province is the main production region, in which the continuous growing of maize would be almost impossible under future climatic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classification
  • Khouzestan
  • Maize
  • Scenarios
  • Temperature
Ababaei, B., Sohrabi, T., Mirzaei, F., Rezaverdinejad, V., Karimi, B. 2010. Climate Change Impact on Wheat Yield and Analysis of the Related Risks (Case Study: Esfahan Ruddasht Region). Journal of Water and Soil Sciences (Iranian Journal), 20: 135-150. (in Farsi)  
Adnan, S., Ullah, K., Gao, S., Khosa, A. H., Wang, Z. 2017. Shifting of agroclimatic zones, their drought vulnerability, and precipitation and temperature trends in Pakistan. International Journal of Climatology, 37: 529-543.‏
Anonymous. 2015. Soil studies of the Department of Natural Resources and Watershed Management of Khuzestan Province. (in Farsi)  
Banayan Aval, M. 2010. Crop models efficiency and performance under elevated atmospheric CO2. Journal of water and soil, 4: 115-126. (in Farsi)  
Blasing, T. J., Solomon, A. M. 1983. Response of the North American corn belt to climatic warming (No. CONF-830341-1). Oak Ridge National Lab. TN (USA).
Bolouk Azari, S., Massah Bavani, A. R., Azadegan, B. 2013. Assessment of Changes in Yield and Agricultural Water Productivity of Hashtgerd Plain Affected by Climate Change in the Future Periods Using AEZ/GIS Approach. Iranian Journal of irrigation and Drainage, 4(6): 273-286. (in Farsi)
Bonfante, A., Monaco, E., Alfieri, S. M., De Lorenzi, F., Manna, P., Basile, A., Bouma, J. 2015. Climate change effects on the suitability of an agricultural area to maize cultivation: application of a new hybrid land evaluation system. In Advances in Agronomy, 133: 33-69.
Cao, M., Zhu, Y., Lü, G., Chen, M., Qiao, W. 2019. Spatial Distribution of Global Cultivated Land and Its Variation between 2000 and 2010, from Both Agro-Ecological and Geopolitical Perspectives. Sustainability, 11(5): 1242.‏
Cairns, J. E., Sonder, K.، Zaidi, P. H., Verhulst, N., Mahuku, G., Babu, R., Prasanna, B. M. 2012. 1 Maize Production in a Changing Climate: Impacts، Adaptation، and Mitigation Strategies. Advances in agronomy, 114(1):.‏
Chen, I. C., Hill, J. K., Ohlemüller, R., Roy, D. B., Thomas, C. D. 2011. Rapid range shifts of species associated with high levels of climate warming. Science 333: 1024.
Crafts-Brandner, S. J., Salvucci, M. E. 2002. Sensitivity of photosynthesis in a C4 plant، maize, to heat stress. Plant Physiology, 129(4): 1773-1780
FAO. 2012. World production and trade of cassava products. http://www.fao.org/docrep/x5032e/ x5032E08.htm (accessed on August 20, 2013).
Holzkämper, A. 2017. Adapting Agricultural Production Systems to Climate Change-What’s the Use of Models?. Agriculture, 7(10): 86.
Kaur, H., Huggins, D. R., Rupp, R. A., Abatzoglou, J. T., Stöckle, C. O., Reganold, J. P. 2017. Agro-ecological class stability decreases in response to climate change projections for the Pacific Northwest, USA. Frontiers in Ecology and Evolution, 5: 74.
King, M., Altdorff, D., Li, P., Galagedara, L., Holden, J., Unc, A. 2018. Northward shift of the agricultural climate zone under 21st century global climate change. Scientific reports, 8(1): 7904.‏
Kurukulasuriya، P., Rosenthal, S. 2013. Climate change and agriculture: A review of impacts and adaptations.
Lobell, D. B., Sibley, A., Ortiz-Monasterio, J. 2012. Extreme heat effects on wheat senescence in India. Nature Climate Change, 2 186–189.
Lobell, D. B., Bänziger, M., Magorokosho، C., Vivek، B. 2011. Nature Climate Change, 1: 42–45
‏Newman, J. E. 1980. Climate change impacts on the growing season of the North American Corn Belt. Biometeorology, 7(2): 128-142.
Olesen, J. E., Bindi, M. 2002. Consequences of climate change for European agricultural productivity, land use and policy. European Journal of Agronomy, 16: 239–262.
Rao, B. B., Chowdary, P. S., Sandeep, V. M., Rao, V. U. M., Venkateswarlu, B. 2014. Rising minimum temperature trends over India in recent decades: implications for agricultural production. Global and Planetary Change, 117: 1-8.
Roostaee, M., T. Sohrabi, T., Massah Bavani, M., Ahadi, M. S. 2012. Risk analysis of climate change impact on maize yield and water productivity in 2010-2039 period. Journal of water and soil, 2: 361-371. (in Farsi)
Ruane, A. C., Phillips, M. M., Rosenzweig, C. 2018. Climate shifts within major agricultural     seasons for+ 1.5 and+ 2.0° C worlds: HAPPI projections and AgMIP modeling scenarios. Agricultural and Forest Meteorology, 259: 329-344.‏
Sánchez, B., Rasmussen، A., Porter, J. R. 2014. Temperatures and the growth and development of maize and rice: a review. Global change biology, 20(2): 408-417.‏
Seo, Y. A., Lee, Y., Park, J. S., Kim, M. K., Cho, C., Baek, H. J. 2014. Assessing changes in observed and future projected precipitation extremes in South Korea. International Journal of Climatology.
Shi, W., Tao, F. 2014. Vulnerability off African maize yield to climate change and variability during 1961–2010. Food Security, 6(4): 471-481.‏
Shukla, R., Chakraborty, A., Joshi, P. K. 2017. Vulnerability of agro-ecological zones in India under the earth system climate model scenarios. Mitigation and adaptation strategies for global change, 22(3): 399-425.‏
Singh, M., Aggarwal, R. K. 2018. Mapping of Agro-Ecological Zones of North-West India in Context to Climate Change Using Geographical Information System. Current World Environment, 13(1): 75.‏
Vuuren, D. P., Edmonds, J. A., Kainuma, M., Riahi, K., Weyant, J.(2011). A special issue on the RCPs. Climatic Change, 109, https://doi.org/10.1007/s10584-011-0157-y
Zhang, L., Zhang, Z., Chen, Y., Wei, X., Song, X. 2018. Exposure, vulnerability, and adaptation of major maize-growing areas to extreme temperature. Natural Hazards, 91(3): 1257-1272.‏