تحلیل اقتصادی تغییرات اقلیم بر عملکرد پنبه آبی در استان های منتخب

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل

2 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

روند رو به رشد جمعیت و محدود بودن عوامل تولید ضرورت توجه بیشتر به افزایش عملکرد محصولات کشاورزی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در مطالعه حاضر تأثیر دما، بارش و سایر نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود، سم، ماشین‌‌آلات) بر عملکرد محصول استراتژیک پنبه 1380 مورد ارزیابی قرارگرفته است. داده‌های خام اولیه برای انجام این مطالعه از طریق سازمان هواشناسی کشور طی سال‌های1380-1390جمع‌آوری شد. پس از بررسی ایستایی، داده‌ها در قالب پانل با اثرات ثابت برآورد شدند. نتایج نشان داد که افزایش دما در طول فصل رشد بر عملکرد پنبه اثر منفی می‌گذارد، به طوری که میزان عملکرد در هکتار به ازای افزایش یک درجه دما، به میزان 38% کاهش پیدا می‌کند. به طور کلی عملکرد پنبه استان‌های تولید کننده در سال‌های اخیر روند نزولی داشته است. با در نظر گرفتن روند افزایشی دما و محدودیت منابع آبی باید تدابیر مناسبی جهت سازگاری‌های بیشتر اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic analysis of climate change on irrigated cotton yield in selected of the province

نویسندگان [English]

  • M. Norouzian 1
  • M. Sabouhi 2
  • A. Parhizkari 1
1 M.Sc. Student of Agricultural economics, University of Zabol
2 Associate Prof., Agricultural Economics, University of Zabol
چکیده [English]

The growing trend of population and limitation of production resources, have led to make more attempts for increasing the crops yield. In present study the effects of temperature, precipitation and agricultural inputs (seed, fertilizer, pesticides and machineries) on cotton yield have been evaluated during the period of 2002-2011 in selected provinces of Iran. Required weather data were collected from Iran Meteorological Organization. Data were checked for normality and used for estimations by fixed effect data panel method. The results showed temperature increase during the growing season have negative effect on cotton yield. Such that, the yield would decrease 38 percent per one degree temperature rise. Besides, it was found that the cotton production trend has been decreasing in study regions. Considering the increasing trend of temperature and limitation of water resources, proper measures should be adopted for further adaption.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotton
  • Climatic Factors
  • Agricultural Inputs
  • Panel Data
اشرف‌زاده، ح.، مهرگان، ن. 1387. اقتصاد سنجی پانل دیتا. انتشارات موسسه تحقیقات تعاون، دانشگاه تهران.
سازمان هواشناسی کشور، 1389. آمار و اطلاعات اقلیمی ایستگاه‌های سینوپتیک وکلیماتولوژی استان­ها.
شکیبا، ع.، باهک، ب.، منوریان، ز. 1387. اثرات تغییرات بارندگی بر روی جریانات آب­های سطحی و دائمی استان تهران: مطالعه‌ موردی رودخانه جاجرود. مجله چشم­انداز جغرافیایی، 3(7): 111-134.
عزیزی، ق.، یاراحمدی، د. 1382. بررسی ارتباط پارامترهای اقلیمی و عملکرد گندم با استفاده از مدل رگرسیونی (مطالعه موردی دشت سیلانخور). فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، (44) : 29-23.
واثقی، ا.، اسماعیلی، ع. 1386. اثرات تغییرات اقلیم بر رانت زمین کشاورزی: مطالعه موردی ذرت. مجله اقتصاد و کشاورزی، 2(3): 47-6.
نجف­پور، ب. 1385. نقش اقلیم در برنامه­ریزی و مدیریت محیط (با تأکید بر ایران). مجله پیک­ نور، شماره 2، 116- 126.
Antle, J. M. 1996. Meteorological issues in assessing potential impacts of climate change on agriculture. Agriculture forest Meteor., 80: 67-85.
Bazgeer, S., Mahey, R.K., Sidhu, S., Sharma, P. K., Sood, A., Noorian, A. M., Kamali, G. H. 2008. Wheat yield prediction using remotely sensed agro met trend-based models for Hoshiarpur district of Punjab, India. J. Appl. Sci., 8(3): 510-515.
Hausman, J. A. 1978. Specification tests in Econometrics. 46(6): 1251-1271.
Hussain, S. S., Mudasser, M. 2007. Prospects for wheat production under changing climate in mountain areas of Pakistan-An econometric analysis. Agric. Syst., 494–501.
Liakgzhi, Y., Mark, W. R., Stanley, W., Dongsheng, S. 2009. Impact of growing season temperature on wheat productivity in China. J. Agric. and Forest Meteorol., 149(6-7): 1009-1014.
Westcott, N., Hollinger, S. E., Kunkel, K. E. 2005. Use of Real Time Multisensory Data to Assess the Relationship of Normalized Corn Yield with Monthly Rainfall and Heat Stress across the Central United States. J. Appl. Meteorol., 44(11):1667–1676.