کاربرد شاخص‌های آسایش اقلیمی و خشکسالی کشاورزی جهت تعیین مقاصد گردشگری کشاورزی در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه جهانگردی و هتلداری، مجتمع آموزش عالی بم، کرمان، ایران

چکیده

خشکسالی در تمام فصول سال به طور مستقیم و غیرمستقیم بر گردشگری کشاورزی تأثیر دارد. هدف از این مطالعه تعیین مقاصد گردشگری کشاورزی (آگریتوریسم) تحت تاثیر پدیده خشکسالی است. به این منظور از داده‌های 14 ایستگاه همدیدی در استان کرمان از بدو تأسیس تا سال 2017 استفاده گردید. شاخص‌های متوسط آرای پیش‌بینی شده (PMV) و شناسایی خشکسالی (RDI) به ترتیب جهت بررسی وضعیت آسایش اقلیمی و خشکسالی استفاده شدند. برای محاسبه شاخص RDI و PMV به ترتیب از بسته‌های نرم‌افزاری DrinC V 1.5.73 و RayMan استفاده شد. برای تهیه نقشه‌های خشکسالی و اقلیم آسایش، گرادیان ارتفاعی بین این این دو شاخص بررسی شد. توزیع مکانی شاخص‌ها در ماه‌هایی که گرادیان معنی‌دار بود، با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی (DEM)، در محیط نرم‌افزاری ArcGIS V. 10.5 ترسیم شدند. نتایج نشان دادند که همه ایستگاه‌های مطالعاتی در فصول سرد سال دارای وضعیت نرمال از دیدگاه خشکسالی کشاورزی بودند. در فصول گرم سال قسمت‌های شرقی و جنوبی استان با خشکسالی‌های شدید مواجه بودند. همچنین نتایج شاخص PMV نشان داد که بخش‌های شرقی و جنوبی استان در فصل‌های سرد دارای شرایط مناسب برای فعالیت‌های آگریتوریسم هستند. در حالی که در فصل‌های گرم بخش‌های مرکزی،‌ شمالی و غربی استان مناسب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climatic comfort and agricultural drought indices application in determination of agritourism destinations in Kerman province

نویسنده [English]

  • A. Bakhtiari
Instructor, Department of Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism, Higher Education Complex of Bam, Bam, Iran
چکیده [English]

The drought has direct and indirect impacts on agritourism in all seasons. The purpose of this study is determination of agricultural tourism destinations affected by drought. To this end, existing data of fourteen meteorological stations in Kerman province from their establishment till 2017 were collected. Predicted Mean Vote (PMV) and Reconnaissance Drought Indices (RDI) were used to investigate climatic comfort and drought condition using DrinC Ver. 1.5.73 and RayMan, respectively. In order to prepare the drought and climatic comfort maps, the elevation gradient between two indices were investigated. The spatial distribution of two indices was prepared using digital elevation model (DEM) in ArcGIS v 10.5 for the month in which the gradient was significant. The results showed that all of the study stations had a normal condition from the viewpoint of agricultural drought in the cold seasons. The eastern and southern part of the province experienced severe drought in the warm seasons. Moreover, the results of PMV index showed that the eastern and southern part of the province had a suitable condition for agritourism activities in the cold seasons, while the central, northern and western parts are suitable in the warm seasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agritourism
  • Drought
  • Predicted mean vote index
  • Tourism comfort
Arvin, A. A., Shojaeezadeh, K. 2015. Assessment of Climate Tourism in City Shiraz Using Physiologic Equivalence Temperature and Predicted Mean Vote Indexes. Natural Geographic Journal, 7(26): 97-98.
Baaghideh, M., Asgari, E., Shoja, F., Jamalabadi, J. 2014. Study and comparison of the function of RAYMAN model parameters in determining proper tourism calendar case study: Isfahan. Geography and development, 12(36): 135-144. (In Farsi)
Bakhtiari, B., Bakhtiari, A., Afzali-Gorouh, Z. 2018. Investigation of climate change impacts on tourism climate comfort in Iran. Global NEST Journal, 20(2): 291-303.
Bakhtiari, A. 2015. Application of physiological equivalent temperature index for determination of suitable regions for agritourism in Kerman province. Journal of  Agricultural Meteorology, 3(2): 34-44. (In Farsi)
De Freitas, C. R., Scott, D., Mc Boyle, G. 2008. A second generation climate index for tourism (CIT): Specification and verification. International Journal of Biometeorology, 52: 399-407.
Hasheminasab, S., Ataei, H. 2012. Comparative Evaluation of Human Bioclimatic of Isfahan city using the Terjung methods, TCI, PET, PMV. Urban regional studies and research, 4(14): 63-82.
Hoppe, P. 1999. The physiological equivalent temperature – a universal index for the biometeorological assessment of the thermal environment. International Journal of Agricultural Meteorology, 43: 71-75.
Komasi, M., Malekmahmoudi, M., Montaseri, H. 2017. Drought forecasting by SPI and EDI indices using ANFIS method based on C-mean and SC clustering (Case study: Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province). Journal of Agricultural Meteorology, 5(1): 36-47. (In Farsi)
Matzarakis, A. 2010. Assessing climate for tourism purposes:   existing  methods  and  tools  for  the   thermal    complex.    Proceeding   of   the      International workshop on climate and tourism and recreation. International Society of Biometeorology, 171-184.
Matzarakis, A., Mayer, H., Iziomon, M. G. 1999. Applications of a universal thermal index: physiological equivalent temperature. International Journal of Biometeorology, 43:76–84.
Matzarakis, A., Alcoforado, M. J. 2007. Importance of thermal comfort and bioclimate for tourism. Climate change and tourism, 7-8sept., Freiburg.
Oppermonn, M. 1996. Rural tourism in southern Germany. Annuals of Tourism Research, 23(1):86-102.
Papoli Yazdi, M.H., Ebrahimi, M.A. 2001. theory in rural development, SAMT publication, University of Tehran, 328 pages. (In Farsi)
Rahimi, J., Malekian, A., Khalili, A. 2013. Climate change impacts in Iran: assessing our current knowledge. Theoretical and Applied Climatology, 1–20.
Scott, D., Mc Boyle, G., Schwartzentrube, M. 2004. Climate change and the distribution of climatic resources for tourism in North America. Department of Geography, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada.
Tsakiris, G., Loukas, A., Pangalou, D., Vangelis, H., Tigkas, D., Rossi, G., Cancelliere, A. 2007. Drought characterization. Options Mediterraneennes publication, 58:85-102.
Tsakiris, G., Vangelis, H. 2005. Establishing a drought index incorporating evapotranspiration. European Water Publication, 9/10:3-11.
Vergni, L., Todisco, F. 2011. Spatio-temporal variability of precipitation, temperature and agricultural drought indices in Central Italy. Agriculture and Forest Meteorology, 151(1): 301-311.
Zolfaghari, H. 2008. Determination of tourism calendar for Tabriz city using physiological equivalent temperature (PET) and Predicted Mean Vote (PMV) indices. Physical Geography Research, 39(62): 129-141.