سخن نخست

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

سازمان هواشناسی جهانی به روال هر ساله، شعاری را برای سال پیش رو (2018) تعیین کرده است که به آن وسیله، اهمیت برخی جنبه‌های فراموش شده و یا نوظهور در گرایش‌های مختلف علوم هواشناسی را بار دیگر خاطر نشان کرده و اجماعی جهانی پیرامون آن با بحث و تبادل فراهم سازد. برگردان شعار برگزیده امسال "آمادگی در مقابل پدیده‌های هواشناسی و رویکرد اقلیم هوشمند" است.گسترش فناوری‌های نوین سنجش، داده‌برداری و داده‌گواری پدیده‌های اقلیمی بشر را به شناخت هر چه دقیق‌تر جو پیرامونش مدد رسانده است. با این وجود، همچنان زیست‌بوم‌های طبیعی و فعالیت‌های بشر چون طفلی خردسال و آسیب‌پذیر در مواجه به انواع مخاطرات و دگرگونی‌های جوی هستند. کسب آمادگی و سازگاری با اقالیم موجود و در حال تغییر مستلزم نوعی هوشمند‌سازی در کنش با طبیعت است. بشر باید قابلیت‌های فنآورانه خود را به کار گیرد تا از اقلیم، خاک و سایر عوامل پیرامونش شناخت بی‌درنگ، دقیق و کاربردی کسب کند.بر این اساس هواشناسی کشاورزی در سال‌های اخیر به مؤلفه‌ای کلیدی در رهیافت نوپدید کشاورزی هوشمند اقلیم‌محور روی آورده است که در طی آن راهبردهای کشاورزی با هدف تأمین پایدار امنیت غذایی تحت شرایط تغییر اقلیم بازتعریف می‌شوند. جای بسی خوشوقتی است که در کنار گسترش سریع فنآوری‌های هوشمند در مدیریت آب در مزرعه، داده‌برداری‌های هواشناسی کشاورزی و انتقال داده‌ها به صورت بی‌درنگ به کاربران نهایی در سطح جهان، کشاورزان و بهره‌برداران منابع آب در ایران نیز به این نهضت علمی جهانی توجه کرده‌اند. نمونه‌های موفق هرچند آغازینی از این طرح‌های هوشمند پایش محیط در چند استان کشور در حال اجراست و زمینه نشر یافته‌های موفق این تجارب محلی نیز فراهم شده است.نشریه هواشناسی کشاورزی از انتشار دستاورد‌های نتایج کاربرد رویکرد‌های هوشمند در ایران و طرح تنگناها و موفقیت‌هایی که در این زمینه وجود داشته و یا حاصل شده است استقبال می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

سخن نخست

نویسنده [English]

  • A. Khalili
Professor, University of Tehran
چکیده [English]

سازمان هواشناسی جهانی به روال هر ساله، شعاری را برای سال پیش رو (2018) تعیین کرده است که به آن وسیله، اهمیت برخی جنبه‌های فراموش شده و یا نوظهور در گرایش‌های مختلف علوم هواشناسی را بار دیگر خاطر نشان کرده و اجماعی جهانی پیرامون آن با بحث و تبادل فراهم سازد. برگردان شعار برگزیده امسال "آمادگی در مقابل پدیده‌های هواشناسی و رویکرد اقلیم هوشمند" است.گسترش فناوری‌های نوین سنجش، داده‌برداری و داده‌گواری پدیده‌های اقلیمی بشر را به شناخت هر چه دقیق‌تر جو پیرامونش مدد رسانده است. با این وجود، همچنان زیست‌بوم‌های طبیعی و فعالیت‌های بشر چون طفلی خردسال و آسیب‌پذیر در مواجه به انواع مخاطرات و دگرگونی‌های جوی هستند. کسب آمادگی و سازگاری با اقالیم موجود و در حال تغییر مستلزم نوعی هوشمند‌سازی در کنش با طبیعت است. بشر باید قابلیت‌های فنآورانه خود را به کار گیرد تا از اقلیم، خاک و سایر عوامل پیرامونش شناخت بی‌درنگ، دقیق و کاربردی کسب کند.بر این اساس هواشناسی کشاورزی در سال‌های اخیر به مؤلفه‌ای کلیدی در رهیافت نوپدید کشاورزی هوشمند اقلیم‌محور روی آورده است که در طی آن راهبردهای کشاورزی با هدف تأمین پایدار امنیت غذایی تحت شرایط تغییر اقلیم بازتعریف می‌شوند. جای بسی خوشوقتی است که در کنار گسترش سریع فنآوری‌های هوشمند در مدیریت آب در مزرعه، داده‌برداری‌های هواشناسی کشاورزی و انتقال داده‌ها به صورت بی‌درنگ به کاربران نهایی در سطح جهان، کشاورزان و بهره‌برداران منابع آب در ایران نیز به این نهضت علمی جهانی توجه کرده‌اند. نمونه‌های موفق هرچند آغازینی از این طرح‌های هوشمند پایش محیط در چند استان کشور در حال اجراست و زمینه نشر یافته‌های موفق این تجارب محلی نیز فراهم شده است.نشریه هواشناسی کشاورزی از انتشار دستاورد‌های نتایج کاربرد رویکرد‌های هوشمند در ایران و طرح تنگناها و موفقیت‌هایی که در این زمینه وجود داشته و یا حاصل شده است استقبال می‌کند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • نشریه هواشناسی کشاورزی