ارزیابی روش‌های محاسباتی تبخیر تعرق‌ گیاه‌ مرجع‌ و تعیین تبخیر تعرق گیاه پسته در رفسنجان

نویسندگان

1 استادیار گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان

چکیده

هدف از این مطالعه براورد تخیر تعرق گیاه پسته در منطقه دشت رفسنجان می باشد. در این تحقیق نتایج حاصل از شش روش محاسباتی تعیین تبخیر تعرق مرجع (ETo) با  داده‌های اندازه­گیری شده در لایسیمتر حاوی چمن مقایسه شد. در بین آن‌ها، روش پنمن مانتیث فائو  با مجذور میانگین مربعات خطا RMSE)) برابر 3/1 میلی‌متر بر میلی‌متر و درصد خطای مطلق PAE)) برابر 17 درصد بهترین روش محاسباتی بود و سه روش کیمبرلی پنمن، تشعشع و بلانی کریدل  دارای دقت مناسبی بودند. روش هارگریوز و پنمن اصلاح شده دارای خطای بیشتری نسبت به سایر روش‌ها بودند. همچنین با استفاده از ضرایب گیاهی پسته و مقدار متوسط ETo لایسیمتر در طی چهار سال، تبخیر تعرق پسته (ETc) تعیین گردید. بر اساس نتایج به دست آمده متوسط ETc درختان بارور‌ پسته‌ در طول‌ سال‌ (از فروردین تا آذر‌) 9600 مترمکعب‌ در هکتار است و حداکثر ETo و ETc در تیرماه رخ داده است. بیش‌ از 50 درصد ETc مربوط به ‌ماه‌های‌ خرداد، تیر و مرداد است که‌‌ اهمیت‌ آبیاری‌ درختان‌ پسته‌ در این‌ ماه‌ها را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of reference evapotranspiration calculation methods and determination of Pistachio evapotranspiration in Rafsanjan

نویسندگان [English]

  • H. Noory 1
  • A. Badiehneshin 2
  • A. Mohammadi Mohammad Abadi 3
چکیده [English]

The aim of this study was determination of Pestachio evapotrspitaion in Rafsanjan plain, south of Iran. For this purpose, the results of the six reference evapotranspiration (ETo) estimation equations was compared by ETo grass lysimetric measurements. Among the selected methods, Penman-Monteith FAO was found to be the best one with root mean square error (RMSE) of 1.3 mm.mm-1 and percent absolute error (PAE) equals to 17%, Kimberly-Penman, radiation and Blaney-Criddle methods were ranked next to PM equation with acceptable accuracy. Hargreaves and modified Penman method showed poor performance. Pistachio crop evapotranspiration (ETc) was determined using pistachio crop coefficients and 4 years average of lysimeteric values ETo. Based on the results, the mean Pistachio ETc was 9600 cubic meters per hectare during April to November during. Maximum of ETo and ETc occurred in July. More than 50% of ETc was observed in June, July and August which confirms the importance of maintaining sufficient water for irrigation during this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lysimeter
  • FAO Penman-Monteith
  • Pistachio
  • Water requirement