سخن نخست

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

شعار امسال سازمان هواشناسی جهانی به مهم ترین بحران زیست محیطی فراروی بشر در قرن ۲۱ اشاره دارد. رویارویی با آینده ای گرم تر، خشک تر یا مرطوب تر (1). امروز کم تر تردیدی وجود دارد که اقلیم جهان در حال تغییر بوده و این دیگر یک سناریوی صرف نیست بلکه پدیده ای در حال تکوین و تکامل است که هر روز بیش از پیش تأثیرات و نمودهای بارز آن را در فرآیندهای زیست محیطی شاهدیم. گرچه شواهد حاکی از افزایش معنی دار دمای هوا طی چند دهه گذشته بوده و حتی دوره ۲۰۱۵- ۲۰۱۱ و بنا به آخرین گزارش WMO دو ماه سپتامبر و اوت ۲۰۱۶طی ۱۳۷ سال گذشته گرم ترین دوره ثبت شده دما می باشد، اما افزایش دما فقط بخشی از چالش جهانی است. تغییر اقلیم الگوهای طبیعی نمو و طول فصل رشد گیاهان را بر هم زده و موجب تشدید فراوانی و شدت پدیده های جوی نظیر امواج گرمایی، خشکسالی ها و بارش های سهمگین خواهد شد. مجموعه این یافته ها، پرسشی را فراروی ما نهاده است: آینده زمین چه خواهد بود؟ دنیایی گرم تر؟ خشک تر یا مرطوب تر؟جهت مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

سخن نخست

نویسنده [English]

  • A. Khalili
Professor, University of Tehran
چکیده [English]

شعار امسال سازمان هواشناسی جهانی به مهم ترین بحران زیست محیطی فراروی بشر در قرن ۲۱ اشاره دارد. رویارویی با آینده ای گرم تر، خشک تر یا مرطوب تر (1). امروز کم تر تردیدی وجود دارد که اقلیم جهان در حال تغییر بوده و این دیگر یک سناریوی صرف نیست بلکه پدیده ای در حال تکوین و تکامل است که هر روز بیش از پیش تأثیرات و نمودهای بارز آن را در فرآیندهای زیست محیطی شاهدیم. گرچه شواهد حاکی از افزایش معنی دار دمای هوا طی چند دهه گذشته بوده و حتی دوره ۲۰۱۵- ۲۰۱۱ و بنا به آخرین گزارش WMO دو ماه سپتامبر و اوت ۲۰۱۶طی ۱۳۷ سال گذشته گرم ترین دوره ثبت شده دما می باشد، اما افزایش دما فقط بخشی از چالش جهانی است. تغییر اقلیم الگوهای طبیعی نمو و طول فصل رشد گیاهان را بر هم زده و موجب تشدید فراوانی و شدت پدیده های جوی نظیر امواج گرمایی، خشکسالی ها و بارش های سهمگین خواهد شد. مجموعه این یافته ها، پرسشی را فراروی ما نهاده است: آینده زمین چه خواهد بود؟ دنیایی گرم تر؟ خشک تر یا مرطوب تر؟جهت مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • نشریه هواشناسی کشاورزی