برآورد ضرایب گیاهی و نیاز آبی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در اقلیم نیمه خشک کرمان

نویسنده

فردوسی مشهد

چکیده

از آنجایی که گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در تولید داروهای پوستی و همچنین محصولات زیبایی استفاده فراوانی دارد، برآورد نیاز آبی و ضرایب گیاهی آن ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر به منظور برآورد نیاز آبی و ضرایب گیاهی همیشه بهار در منطقه کرمان واقع در جنوب شرقی ایران، که در طبقه بندی اقلیمی دومارتن دارای اقلیم نیمه خشک می باشد، صورت گرفته است، برآورد ضرایب گیاهی در مراحل مختلف رشد، با توجه به کمبود منابع آبی، در مدیریت آبیاری و محاسبه تبخیر- تعرق واقعی در منطقه نیمه خشک مورد مطالعه مفید خواهد بود. به منظور برآورد تبخیر- تعرق محصول از شش لایسیمتر استفاده شد، که در پنج لایسیمتر گیاه دارویی همیشه بهار و در یک لایسیمتر گیاه مرجع چمن جهت اندازه گیری تبخیر-تعرق مرجع کشت شد. علاوه بر این تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از روش پنمن- مانتیث نیز محاسبه شد و با تبخیر- تعرق مرجع حاصل از لایسیمتر مورد مقایسه قرار گرفت. در این مطالعه مقادیر ضرایب گیاهی گیاه دارویی همیشه بهار در چهار مرحله رشد اولیه، توسعه، میانی و پایانی به ترتیب برابر71/0، 28/1، 5/1 و 66/0 برآورد شد.نتایج نشان داد که نیاز آبی برآورد شده برای گیاه دارویی همیشه بهار توسط لایسیمتر، برابر6/320 میلی متر و نیاز آبی برآورد شده توسط لایسیمتر گیاه مرجع چمن و روش پنمن- مانتیث برابر 1/309 میلی متر و1/270 میلی متر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of water requirement and crop coefficients of Calendula officinalis L. in a semi-arid climate

نویسنده [English]

  • فریده السادات هاشمی نسب
چکیده [English]

Calendula officinalis L is a medicinal plant used for manufacturing skin and beauty medication product. Estimating Calendula officinalis water requirement, crop evapotranspiration (ETc) and crop coefficient (Kc) are among the areas which indeed require more research. The study was conducted to calculate Calendula officinalis L. crop coefficients (Kc) and crop evapotranspiration (ETc) because the semi-arid regions face with water scarcity problem; in which management of water resources is vital. This study is performed in Kerman, a city in southeastern Iran with semi-arid climate.andnbsp; In order to estimate the crop evapotranspiration, six lysimeters has been used. The Calendula officinalis were grown in five lysimeters, and the grass reference crop was grown in a lysimeter. Moreover reference evapotranspiration (ETo) has been calculated by Penman-Monteith method, and was compared to ETo obtained from lysimeter. In this study estimated Calendula officinalis crop coefficients in different growth stages were 0.71, 1.28, 1.5 and 0.66, respectively. The Calendula officinalis water requirement for the result obtained from lysimeter was 320.6 mm, also the reference water requirement obtained from lysimeter and Penman-Monteith method was 309.1 mm and 270.1 mm.andnbsp;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calendula officinalis
  • Lysimeter
  • medical planets
  • crop coefficients
  • evapotranspiration
  • Kerman