بررسی روند بیابان زایی دشت کاشان با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر معیار تغییر اقلیم

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

خشکسالی یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی است که در مناطق مختلف ایران اغلب اتفاق می افتد. در این پژوهش به منظور پایش بیابان زایی دشت کاشان از چهار شاخص بارش، خشکی ترانسو، تداوم خشکسالی دهک دوم و بارش استاندارد (SPI) استفاده شد. بعد از آماده سازی داده ها با استفاده از جدول امتیازدهی مدل IMDPAهر یک از معیارها به صورت لایه های اطلاعاتی وارد محیط نرم افزار ArcGIG9.3شد. سپس با به کارگیری روش کریجینگ، چهار شاخص الذکر، ناحیه بندی شده و نقشه های هر شاخص برای سه دوره 1975- 1990،1991- 2000 و 2001 -2010 تهیه گردید. در نهایت با استفاده از میانگین هندسی، نقشه های تهیه شده سه دوره مطالعاتی، با هم ادغام شده و با قرار دادن لایه های امتیازدهی شده چهارشاخص مذکور، نقشه نهایی بر اساس مدل IMDPAاز اقلیم دشت کاشان تهیه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که معیار بارش استاندارد (SPI) با ارزش عددی99/2 بیشترین تأثیر و معیار تداوم خشکسالی دهک دوم با ارزش عددی 14/0 کمترین تأثیر را در بیابان زایی منطقه دارد. همچنین معیارهای خشکی ترانسو و بارش به ترتیب با ارزش های عددی 97/2 و 59/2 شدت بیابان زایی متوسط را نشان می  دهند. در مجموع می توان گفت روند بیابان زایی از منظر معیار اقلیم رو به گسترش می باشد. به که در چنین شرایطی، وقوع بیابان زایی با شدت بیشتر در دهه های آتی دور از انتظار نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of desertification process on the basis of climate using IMDPA model (Case Study: Kashan Plain, Iran)andnbsp;

نویسنده [English]

  • مجتبی قرائتی جهرمی
چکیده [English]

Desertification is a major challenge in Iran. In this study, four variables of rainfall, drought duration, aridity index and standard precipitation index (SPI) have been used for monitoring extent of desertification in Kashan plain, Iran. Required data were prepared and scored according to IMPDA scoring table. The obtained criteria were integrated and elaborated in ArcGIS9 software as information layers .Then, each of above mentioned variables were regionalized using proper Krigging method. The andnbsp;maps of each index were generated for three time periods: 1975-1990, 1991-2000 and2001 to 2010. Ultimately, corresponding maps of these three periods were synthesized using geometric average method, and a final climatic map of Kashan plain based on IMDPA model was produced. The results indicated that the severity of desertification increased from south west towards the central and north east parts of the region. The standard precipitation index with the average value of 2.99 had the most significant effect on desertification severity while drought duration with the value of 0.14 had the least influence. Two other indices i,e. drought index and rainfall amount with the values of 2.97, 2.59 ranked in between. In general, it can be concluded that desertification would intensify in future decades.andnbsp;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aridity index
  • Standard precipitation
  • Desertification
  • IMDPA
  • Kashan
  • Iran