تحلیل آماری- فضایی بارش پیش بینی شده ایران توسط مدل جفت شده گردش عمومی جو- اقیانوسی HADCM3

نویسنده

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی پراکندگی فضایی بارش روازنه دوره پایه (2010- 1970) و پیش  بینی مقادیر بارش طی دوره 30 ساله آینده (2040-2011) می  باشد. در انجام تحقیق، یک روش ریزمقیاس  نمایی آماری داده های مدل جفت شده گردش عمومی جو- اقیانوسی HADCM3واسنجی و ارزیابی شده است. داده های مورد استفاده از پایگاه داده مرکز پیش  بینی مطالعات محیطی آمریکا (NCEP) که برای دوره 1961 تا 2100 موجود می باشد، دریافت و داده های مدل گردش عمومی جو از سال 1970 تا 2010 مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت .خروجی مدل های HADCM3از سال 2011 تا سال 2040 با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی آماری مدل (SimCLIM) ریز مقیاس شده و سپس پراکندگی و تغییرات بارش مشاهداتی و پیش بینی شده با روش های آماری فضایی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با تکنیک های موران محلی و لکه  های داغ (Hot Spot) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی ها نشان داد که میانگین طولانی  مدت بارش ایران دارای روند افزایشی به میزان متوسط 1/5 میلی متر است که این افزایش در سواحل دریای خزر و شمال غربی کشور و همچنین مرکز ایران به خصوص بخشی از استان های یزد و اصفهان محسوس است ولی در قسمت  های جنوبی کشور بارش کاهش داشته است. نتایج تحلیل فضایی موران محلی بارش مشاهداتی و پیش  بینی شده نشان داد از ناخوشه های بارش یعنی بارش  های کم منطقه جنوب شرقی و مرکز کشور کاسته شده این نشانه روند افزایش بارش در دوره پیش بینی در مناطق مذکور است، و همچنین وجود خوشه  ای از افزایش بارش در شمال  شرق کشور، مؤید روند افزایشی بارش در این منطقه است. نقشه  های تحلیل پراکندگی لکه های داغ این روند را تصدیق می  کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial-statistical analysis of the predicted precipitation of Iran using HADCM3 atmospheric-oceanic coupled model

نویسنده [English]

  • غلامعلی مظفری
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the spatial distribution of daily observed precipitation of Iran during baseline (1970-2010) and future (2011-2040) periods using outputs of HADCM3 coupled atmosphericoceanic (GCM) model. For downscaling these outputs a statistical model namely SimCLIM were used and calibrated. Required data were retrieved from National Center Environmental Prediction (NCEP) which provides a dataset for 1961-2100 period. The data of GCM model of 1970 to 2010 were used. SimCLIM weather generator was applied for, downscaling future prediction during period of 2011-2040. Furthermore, using spatial-statistical tool in Geographical Information System (GIS), the Local Moran and hot spots methods, observed and predicted dispersion and changes of precipitation were examined. The results of the study showed an increasing long-term trend in countryand#39;s precipitation with average amount of 5.1 millimeter, which is more obvious in Caspian Sea coasts, northwest and also central parts of Iran, especially some parts of Yazd and Isfahan provinces, while precipitation has decreased in southern parts of the country. The results of local Moran spatial analysis of observed and predicted precipitation showed that no-clustered precipitations, that is the low precipitations of southeast and central parts of Iran, have decreased, which indicates the rising trend of precipitation in future period in these regions. Besides, the existence of a cluster of rising precipitation in northeast of the country is observed which indicates that in the future, northeast parts of the country will experience increasing trend of precipitation. This can be confirmed by generated hot spots map also.andnbsp;

کلیدواژه‌ها [English]

  • precipitation prediction, HADCM3, Iran, SimCLIM, spatial statistical analysis, atmosphericoceanic general circulationandnbsp