ارائه یک روش پیش بینی عملکرد جو با استفاده از شاخص های دور پیوندی (مطالعه موردی: کبوترآباد اصفهان)

نویسنده

چکیده

گیاه جو (Hordeum Vulgare. L) منبع غذایی مهمی برای تغذیه انسان و دام است و از لحاظ سطح زیر کشت دومین غله مهم ایران به شمار می رود. هدف از انجام این پژوهش، ارائه روشی برای پیش بینی عملکرد گیاه جو به کمک تلفیق یک مدل زراعی با شاخص های اقلیمی دور پیوندی در کبوترآباد اصفهان می باشد. به این منظور، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی کبوترآباد اصفهان طی سال های زراعی 91-90 و 92-91 انجام شد. پس از صحت و اعتبارسنجی مدل گیاهی AquaCrop طی دو سال زراعی، عملکرد دانه با استفاده از داده های تاریخی یک دوره 15 ساله اعتبارسنجی شد. سپس عملکرد دانه برای دوره 62 ساله (1392-1330) آمار هواشناسی شبیه سازی گردید. بانک اطلاعاتی ماهانه 5 فاز شاخص نوسان جنوبی و 3 فاز شاخص دو قطبی اقیانوس هند به عنوان دو شاخص دورپیوندی برای 3 ماه پیش از تاریخ کاشت (شهریور، مهر، آبان) از سال 1330 لغایت 1392 انتخاب و توزیع احتمالات تجمعی عملکرد شبیه سازی شده محاسبه گردید. نتایج نشان داد به جز فازهای دوقطبی اقیانوس هند در ماه آبان، اختلاف معنی داری بین فازهای مختلف وجود ندارد. آزمون کروسکال-والیس اختلاف معنی داری (005/0P=) را بین فازهای دوقطبی اقیانوس هند نشان داد و آزمون من- ویتنی بیانگر اختلاف معنی داری بین فازهای نرمال و منفی (012/0P=) و مثبت و منفی (006/0P=) شاخص مذکور بود. از آنجا که پیش بینی های 3 تا 6 ماهه نوسان دو قطبی اقیانوس هند بر اساس خروجی های مدل های اقلیمی قابل دسترس می باشند، امکان پیش بینی عملکرد 3 ماه پیش از کاشت وجود داشته و در شرایط وقوع فازهای منفی و مثبت نوسان دو قطبی اقیانوس هند، مدیریت عملیات مزرعه ای نظیر استفاده از ارقام مقاوم به خشکی، کاهش تراکم و سایر راهبردهای سازگار با شرایط خشکی می تواند مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An approach to yield prediction of barley using teleconnection signals (Case study: Kabootarabad, Isfahan)andnbsp;

نویسنده [English]

  • سید مسعود مصطفوی دارانی
چکیده [English]

Barley (Hordeum Vulgare. L) is an important source of food and second major cereal crop in Iran. The objective of this study is proposing an approach for barley yield forecasting by means of coupling AquaCrop model with several climate teleconnection signals in Kabootarabad-Isfahan, Iran. The experiments were conducted at Kabootarabad agrometeorological station during 2011-2012 and 2012-2013 seasons. The crop model was calibrated using field observations. For validation purpose, the available 15 years historical data were used. Then using 62 years (1951-2013) weather data, crop yield was simulated. Monthly historical records of five phases of SOI (South Oscillation Index) and three phases of IOD (Indian Ocean Dipole) phases for three months prior to planting date (i.e. September, October and November) from 1951 till 2013 were selected and cumulative probability distributions functions of simulated barley yields were worked out for 62 years. Results showed that there are no significant differences between the SOI and IOD phases except for IOD phases of November. Kruskal Wallis test showed significant differences between IOD phases (P=0.005) .Also, Mann-Whitney test indicated that there were significant differences between normal and negative (p=0.012) and positive and negative (p=0.006) IOD phases. Since IOD values are available 3 to 6 months in advance, therefore yield prediction 3 month before sowing might be feasible. During negative and positive IOD phases, using drought resistant cultivars, lower plant densities and other drought mitigation strategies could be considered as management options. andnbsp;

کلیدواژه‌ها [English]

  • AquaCrop
  • Soi
  • IOD
  • Seasonal climate forecast