تحلیل و پهنه بندی ریسک وقوع یخبندان وسرماهای تشعشعی، جبه ه ای و مختلط در گستره ایران

نویسنده

چکیده

پدیده یخبندان همه ساله خسارات گسترده ای را در زمینه های مختلف تولید بخش کشاورزی وارد می سازد. بنابراین یکی از پارامترهای مهم در اجرای سیاست های بیمه محصولات کشاورزی کمَی سازی ریسک خطر وقوع یخبندان می باشد. در این پژوهش، با استفاده از داده های هواشناسی روزانه 51 ایستگاه هواشناسی کشور (دوره آماری 2009- 1951) یک الگوریتم سلسله مراتبی برای تشخیص یخبندان های تابشی و فرارفتی ارائه شد. سپس، درصد مواقعی از سال (بر مبنای داده های سه ساعتی) که یخبندان اتفاق افتاده بود (با دو آستانه دمایی 4 و صفر درجه سلسیوس) تعیین و در سه گروه یخبندان تابشی، فرارفتی و مختلط تفکیک گردید. این درصد که ریسک سرما/ یخبندان نامیده شده است، از نظر وابستگی به مشخصات جغرافیایی (طول، عرض جغرافیایی و ارتفاع) مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، نقشه پهنه بندی یخبندان ها در گستره کشور ترسیم گردید. بررسی نقشه های ریسک سرما/ یخبندان نشان داد که ریسک وقوع یخبندان های مختلط و تابشی بیشتر از یخبندان های فرارفتی در گستره کشور است. همچنین، مشخص شد که بیشترین احتمال وقوع یخبندان های خسارت زای تابشی با آستانه های دمایی 4 و صفر درجه سلسیوس، به ترتیب، در ایستگاه های شهرکرد (62/10 درصد) و کوهرنگ (23/7 درصد) و از آن یخبندان های فرارفتی با آستانه های دمایی 4 و صفر درجه سلسیوس، در ایستگاه اردبیل به ترتیب با احتمال 7/22 درصد و 4/07 درصد اتفاق افتاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Radiation, Advection and Mixed Freezing and Frost Risk Assessment and Zoning in Iran

نویسنده [English]

  • J. Bazrafshan
چکیده [English]

Each year, frost causes extensive damage to all aspects of agricultural production. Therefore, quantification of frost risk occurrence is one of the most important factors in implementing agricultural insurance policies. In this study, a hierarchical algorithm for detecting advection andandnbsp;radiation frost has been presented using data of a network consisting of 51 meteorological stations of Iran during the period 1951-2009. Using 3-hours interval data, the percentage of the frost events occurrence were determined and categorized into three frost classes (i.e. advection, radiation and mixed frost).These occurrence percentages, known as frost risk, were further analyzed according to their geographical characteristics (latitude, longitude and altitude). Finally, frost risk map of Iran was generated. Analysis of frost risk maps showed that occurrence risk of radiation and mixed frost are more than advection frost across the country. Besides, it was found that the maximum values of risk for radiation frost with the threshold temperatures of 4 and 0 anddeg;C are 10.62% (Shahrekord station) and 7.23% (Koohrang station). Corresponding values for advection frost are 7.22% and 4.07% respectively, both observed in Ardebil station.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advection Frost

  • radiation frost
  • Risk Quantification
  • Iran