مدلسازی و پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع با سری زمانی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

نویسنده

چکیده

با توجه به اهمیت تبخیر- تعرق در کشاورزی و برنامه ریزی منابع آب کشور، الگوسازی و شبیه سازی آن همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. روش مدلسازی باکس- جنکینز برای دست یابی به این هدف با توجه به تکرارپذیری داده های تبخیر- تعرق از کارایی بیشتری برخوردار است. در این پژوهش متوسط تبخیر- تعرق ماهانه براساس داده های هواشناسی 22 ساله در پنج ایستگاه استان کرمانشاه از روش پنمن مانتیث فائو 56 محاسبه شد، و تغییرات سری زمانی تبخیر- تعرق آن ها مورد مطالعه قرار گرفت. از 21 سال اطلاعات تولیدی برای مدلسازی براساس روش SARIMA استفاده شد، و شروط نرمال، تصادفی و مستقل بودن باقی مانده های مدل های برازش داده شده بررسی شد. بدین ترتیب، الگوهای نهایی تبخیر- تعرق برای ایستگاه های کرمانشاه 12(1،1،1)andtimes;(0،1،2)SARIMA، کنگاور 12(1،0،1)andtimes;(1،1،3)SARIMA، سرپل ذهاب 12(1،1،1)andtimes;(2،1،2)SARIMA، روانسر 12(1،0،1)andtimes;(1،1،3)SARIMA و اسلام آباد غرب 12(1،1،0)andtimes;(1،1،1)SARIMA پیشنهاد می شوند. در نهایت از مدل های انتخاب شده برای پیش بینی تبخیر- تعرق 12 ماهه که در انتخاب مدل دخالت داده نشده بودند (مدل آموزش ندیده است) استفاده و نتایج آن با مقادیر واقعی محاسبه شده مقایسه شد. دقت پیش بینی ها در سال 2009، به ترتیب با توجه به مقادیر RMSE و r، در ایستگاه های کرمانشاه 38/0 میلی متر و 99/0، سرپل ذهاب 37/0 میلی متر و 99/0 و کنگاور 40/0 میلی متر و 99/0 نسبت به ایستگاه های روانسر 03/1 میلی متر و 99/0 و اسلام آباد 91/0 میلی متر و 98/0 بهتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Forecasting of Reference Crop Evapotranspiration Using Time Series, Case Study: Kermanshah Province

نویسنده [English]

  • H. Zare Abyaneh
چکیده [English]

Evapotranspiration (ET) plays a key role in agriculture planning and water resources management, hence the simulation and pattern studying of this parameter has been a major field of interest for researchers. Considering the data repeatability of evapotranspiration, The Box-Jenkins method is an appropriate method for ET modeling. In this study, the mean monthly values of evapotranspiration for five stations of Kermanshah province, Iran was calculated by FAO 56 Penman-Monteith equation using a 21 years period meteorological dataset. Then, a time series analysis was carried out to explore the variation of the evapotranspiration series. Finally, using SARIMA stochastic model, the corresponding parameters of normal condition, stochastic, white noise, whiteness of the residual, and the final evapotranspiration patterns for the each station were obtained. The final evapotranspiration patterns were obtained as SARIMA (2,1,0)andtimes;(1,1,1)12, for Kermanshah station, SARIMA (3,1,1)andtimes;(1,0,1)12 for Kangavar, SARIMA (2,1,2)andtimes;(1,1,1)12for Sar pol zahab station, Ravansar station SARIMA (3,1,1)andtimes;(1.0.1)12 and Eslam Abad Gharb station SARIMA (1,1,1)andtimes;(0,1,1)12. Besides the selected models were used to predict the evapotranspiration of 12 months which had not been used in model development stage (Training) and the results were compared with the actual values. The corresponding values of RMSE and r indices for year 2009 were 0.38 mm and 0.99 in Kangavar station, 0.37 mm and 0.99 in Sarpol-Zahaband 0.40 mm and 0.99 in Kangavar respectively, which indicated a better performance in these three stations comparing to Ravansar and Eslam Abad stations with less satisfactorily results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penman-Monteith

  • SARIMA Time Series
  • Kermanshah province
  • Iran