ارتباط متقابل تولیدات کشاورزی و شاخص‌های محیط زیستی با تأکید بر تغییرات اقلیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

بررسی کمی آثار مخرب عوامل اقلیمی و محیط زیستی بر فعالیت‌های کشاورزی از اهمیت زیادی در مطالعات اقتصادی و هواشناسی کشاورزی برخوردار است. هدف از این مطالعه تحلیل رابطه انتشار دی‌اکسید کربن به عنوان شاخص تخریب محیط زیست و نیز برخی اقلیمی عوامل مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای با میزان تولیدات کشاورزی با استفاده از داده‌های پانل 31 استان کشور طی سال‌های 1360 تا 1397 به کمک مدل Autoregressive Distributed Lag (ARDL) می‌باشد. با توجه به منفی شدن مقادیر مجذور ارزش افزوده کشاورزی در بلند‌مدت و کوتاه‌مدت به ترتیب برابر 027/0- و 312/0-، فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس (EKC) در بخش کشاورزی در ساختار پانل استان‌های کشور تأیید می‌شود. نتایج نشان می‌دهد، حدود 90 درصد آثار ناشی از شوک‌های احتمالی در طی یک دوره مطالعاتی قابل اصلاح بوده و در کمتر از دو دوره اقتصادی به سطح تعادل بلند‌مدت خود بازخواهد گشت. ضریب تأثیر متغیرهای بارش و دما بر انتشار گازهای گلخانه‌ای برابر 038/0 و 302/0- می‌باشد که نشان از تأثیر متغیرهای محیط زیستی بر این کمیت دارد. ضریب منفی جمله مربع دما نشان از کاهش کیفیت و توان دوم بارش نشان از بهبود کیفیت محیط زیست دارد. مطالعات بیشتر در زمینه برهمکنش الگوی کشت، استفاده از ماشین‌آلات و متغیرهای محیطی بر تولیدات کشاورزی و ارزش افزوده آن‌ها پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between agricultural production and environmental indices with emphasis on climate change

نویسندگان [English]

  • A. Soltani-Zoghi 1
  • H. Ghaderzadeh 2
1 Ph. D. Student of Natural Resources and Environmental Economics, Department of Agricultural Economic, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Quantification of the adverse effects of climatic and environmental indices on agricultural production is quite important in agrometeorology and economics sciences. The aim of current study is to investigate the interaction carbon dioxide emissions, as an indicator of environmental degradation, and crop production. For this purpose, panel data for 31 provinces of Iran during the period of 1977-2018 using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model were applied. Based on the statistical analysis, the negative coefficient of agricultural value added term in long and short term periods, i.e. -0.027 and -0.312, respectively, the Kuznets environmental curve (EKC) hypothesis was confirmed in the agricultural sector of study regions. The results showed that, almost 90% of the agricultural production shocks might be mitigated over one period (e.g. growing season) and will return to their long-term equilibrium levels in less than two periods. The coefficients of precipitation and temperature terms in greenhouse gas emissions equation were determined -0.038 and -0.302 respectively, indicating the significant impact of climatic variables on emission. Further studies on interaction of copping pattern and machinery utilization on emission and agricultural production are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Value-Added
  • ARDL Model
  • CO2
  • Kuznets Environmental Theory