برآورد بارندگی در حوضه جازموریان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، ایران

2 استادیار، گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، ایران

10.22125/agmj.2020.201168.1072

چکیده

در سالیان اخیر، فناوری سنجش از دور به عنوان ابزار مفیدی جهت برآورد میزان پدیده بارش و تغییرات زمانی- مکانی آن مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش جهت برآورد میزان کمی بارندگی در سطح حوضه جازموریان، مقایسه‌ای تطبیقی میان مقادیر مشاهداتی و داده‌های بارش TRMM، CHIRPS و PERSIANN-CDR در طی دوره 20 ساله (1998 تا 2017) انجام شده است. با این هدف، ابتدا میانگین بارش 20 ساله در حوضه جازموریان با استفاده از روش تیسن در دوره آماری 1998 تا 2017 محاسبه شد. سپس داده‌های بارندگی سه پایگاه TRMM، CHIRPS و PERSIANN-CDR در مقیاس سالانه و در دوره زمانی مشابه در محیط Google Earth Engine مورد پردازش قرار گرفتند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که میانگین بارندگی 20 ساله حوضه جازموریان بر اساس داده‌های ایستگاه‌های زمینی، به کمک روش تیسن حدود 124 میلی‌متر است، در حالی که بر اساس داده‌های TRMM، CHIRPS و PERSIANN-CDR به ترتیب حدود 139 ، 5/99 و 154 میلیمتر، تخمین زده شد. همچنین با توجه به الگوی تغییرات مکانی، از غرب به شرق حوضه از میزان بارش‌ها کم می‌شود، به طوری که کم‌ترین میزان بارندگی در مرکز و نواحی شرقی حوضه ثبت شده است. به طور کلی، تولیدات ماهواره‌ 3B43V7-TRMM به دلیل داشتن همبستگی قوی‌تر (88/0r=) و میزان خطای پایین‌تر نسبت به دو ماهواره CHIRPS و PERSIANN-CDR، از عملکرد بهتری در برآورد بارش‌ها برخوردار بوده و می‌تواند به عنوان جایگزین مناسبی در مناطق فاقد داده یا با محدودیت شبکه ایستگاه‌های هواشناسی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating precipitation estimates over Jazmurian Basin using satellite images and ground-based observations

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Soleimani-Sardo 1
  • Mahdi Soleimani Motlagh 2
  • Zohre Ebrahimi Khusfi 3
1 Assistant Professor, Department of Environmental Science and Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Jiroft, Jiroft, Iran
2 Assistant Professor, Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Iran
3 Assistant Professor, Department of Natural Science, Faculty of Natural Resources, University of Jiroft, Jiroft, Iran
چکیده [English]

In recent years, remote sensing technology has been considered as a useful tool to estimation of precipitation and its spatial-temporal variations. The current study aims to estimate the amount of annual precipitation in the Jazmurian basin using remote sensing and ground-based observed data. For this purpose, the mean annual precipitation of the study region for the period of 1998 to 2017 was calculated by Thiessen method. Besides, the CHIRPS, PERSIANN-CDR and TRMM satellite products for the same period, were processed using Google Earth Engine. The results showed that based on ground observed data, the mean annual precipitation (1998-2017) of the Jazmurian basin is approximately 124 mm. The corresponding values of TRMM, CHIRPS and PERSIANN-CDR annual precipitation products, were approximately 139, 99.5 and 154 respectively. The spatial pattern of precipitation revealed that the amount of precipitation decreased from the west to the east of the basin and the lowest precipitation values are observed in central and eastern regions of Jazmurian basin. In general, TRMM provided more reliable estimations (correlation coefficient = 0.88 and lowest RMSE), therefore it can be considered as an alternative for observed data especially in areas where weather stations are limited and sparse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remote Sensing
  • Precipitation
  • TRMM
  • Interpolation
  • Iran