کلیدواژه‌ها = MODIS
تعداد مقالات: 5
2. بررسی اثرگذاری گرمایش فراگیر بر تغییرات زمانی و مکانی پوشش برف و ماندگاری آن در گستره‌ی دامنه شمالی البرز مرکزی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 15-25

10.22125/agmj.2020.200876.1071

حدیقه بهرامی پیچاقچی؛ محمود رائینی سرجاز؛ رضا نوروز ولاشدی


4. تخمین دمای سطح زمین با استفاده از شاخص اختلاف نرمال شده (NDVI) در تصاویر سنجنده‌های MODIS و Landsat ETM+

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 14-25

عباس کاویانی؛ تیمور سهرابی؛ پیمان دانش‌کارآراسته


5. بروزرسانی مدل توزیعی رطوبت خاک پالمر با استفاده از داده‌های تبخیر- تعرق پتانسیل حاصل از سنجنده مادیس

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 49-61

سحر اوجاقلو شهابی؛ مجید وظیفه دوست؛ افشین اشرف زاده؛ نادر پیرمرادیان؛ محمدرضا کشاورز