کلیدواژه‌ها = دما
تعداد مقالات: 8
1. بررسی اثرگذاری گرمایش فراگیر بر تغییرات زمانی و مکانی پوشش برف و ماندگاری آن در گستره‌ی دامنه شمالی البرز مرکزی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 15-25

10.22125/agmj.2020.200876.1071

حدیقه بهرامی پیچاقچی؛ محمود رائینی سرجاز؛ رضا نوروز ولاشدی


3. بررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-66

10.22125/agmj.2020.161913.1051

الهام عابدینی؛ محمد موسوی بایگی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ یحیی سلاح ورزی


4. بررسی اثر تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی بر توزیع مکانی مناطق کشت ذرت در استان خوزستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-58

10.22125/agmj.2019.177878.1061

آمنه دشت بزرگی؛ بهلول علیجانی؛ علیرضا شکیبا


5. مطالعه تطبیقی دقت مدل‌های زمین‌آماری و رگرسیونی جهت پهنه‌بندی دما در مرکز و شمال ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 58-70

10.22125/agmj.2019.148887.1034

زهرا آقاشریعتمداری؛ مهسا اتحادی؛ خلیل قربانی


8. مقایسه روش‌های روندزدایی در سری‌های زمانی دما و بارش

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 32-45

میثم قدوسی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور