کلیدواژه‌ها = تابش فعال فتوسنتزی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد هفتگی کارایی مصرف تابش ذرت در شرایط پتانسیل تولید زراعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-69

حمیدرضا افشارنادری؛ نوذر قهرمان؛ پرویز ایران نژاد