کلیدواژه‌ها = رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی دقت مدل‌های زمین‌آماری و رگرسیونی جهت پهنه‌بندی دما در مرکز و شمال ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 58-70

زهرا آقاشریعتمداری؛ مهسا اتحادی؛ خلیل قربانی