کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 14
2. ارزیابی مولد هواشناسی SHArP جهت شبیه سازی داده های دمای هوا در چند نمونه اقلیمی ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 4-14

10.22125/agmj.2021.281979.1112

سعیده کمالی؛ نوذر قهرمان؛ مهدی قمقامی ورکی


6. پهنه‌بندی آسیب‌پذیری از خشکسالی در ایران با استفاده از مدل AHP و منطق فازی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-12

10.22125/agmj.2019.113607.

سحر نسب پور؛ اسماعیل حیدری علمدارلو؛ حسن خسروی؛ علی وصالی


7. ارزیابی برونداد دمای فصلی مدل های پیش بینی همادی آمریکای شمالی در حوضه های آبریز درجه دو ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-30

10.22125/agmj.2018.113708.

حسین نجفی؛ علیرضا مساح بوانی؛ پرویز ایران نژاد؛ اندرو رابرتسون


9. تأثیر توپوگرافی اصلاح شده در بهبود نتایج مدل اقلیمی RegCM4 (مطالعه موردی: شمال ایران)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 24-34

10.22125/agmj.2018.59715

فاطمه حسینی؛ علیرضا فرید حسینی؛ سید مجید هاشمی نیا؛ آذر زرین


10. بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی براساس شاخص بارش- تبخیر تعرق استاندارد شده در ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-46

10.22125/agmj.2018.59719

مینا اقتدار نژاد؛ ام البنین بذرافشان؛ جواد بذرافشان