کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم بر مبنای سناریوی خوشبینانه واداشت تابشی (مطالعه موردی: جنوب استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.22125/agmj.2022.242504.1100

فاطمه امیری؛ حسن لشکری؛ جبرائیل قربانیان؛ جعفر مرشدی


ارزیابی اثرگذاری تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی رقم مهرگان در شرایط تنش خشکی (مطالعه موردی: ورامین)

دوره 9، شماره 2، آذر 1400، صفحه 15-28

10.22125/agmj.2021.297373.1121

سعید شیوخی سوغانلو؛ محمد موسوی بایگی؛ بنیامین ترابی؛ محمود رائینی سرجاز


بررسی تاثیر تغییراقلیم بر شاخص دما-رطوبت (مطالعه موردی : ایستگاه‌های رامسر و بابلسر)

دوره 9، شماره 2، آذر 1400، صفحه 39-47

10.22125/agmj.2021.284851.1114

شمیمه شیخی ارجنکی؛ مهدی نادی؛ جواد رحمانی نیا؛ بهروز محمدنظری


پیش‌نگری خشکسالی با استفاده از داده‌های گزارش پنجم ارزیابی تغییر اقلیم در منطقه بیرجند

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 51-61

10.22125/agmj.2020.221273.1091

فاطمه حاجی آبادی؛ فرزاد حسنپور؛ مصطفی یعقوب زاده؛ حسین حمامی


بررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 55-66

10.22125/agmj.2020.161913.1051

الهام عابدینی؛ محمد موسوی بایگی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ یحیی سلاح ورزی


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی سویا در منطقه گرگان

دوره 1، شماره 2، آبان 1393، صفحه 60-72

خلیل قربانی؛ مهدی ذاکری نیا؛ ابوطالب هزارجریبی