نویسنده = ایمان ابراهیمی هفت چشمه
تغییرات مکانی تبخیرتعرق مرجع در استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 2، آذر 1400، صفحه 61-66

10.22125/agmj.2021.262567.1106

ایمان ابراهیمی هفت چشمه؛ بهمن فرهادی بانسوله